webinsoft ALIŞVERİŞ İŞLEMLERİNDE
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ
webinsoft web, Standart, gelişmiş, premium ya da premium+ yazılım paketlerinden hangisi ait olduğu farketmeksizin webinsoft hizmetlerini satın almanız halinde tarafınıza ait isim, soyisim, adres ve telefon bilgileriniz, şahıs firması olmanız durumunda TC kimlik numarası bilginiz ile vergi dairesi ve vergi numarası bilgileriniz, webinsoft için kurulum yapacağınız alan adı bilgisi, satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati ile satın aldığınız hizmetin adı bilgileri Şirketimiz tarafından otomatik yollarla işlenmektedir.

Yukarıda sayılan kişisel verilerinizden, isim, soyisim, adres ve telefon bilgileriniz, şahıs firması olmanız durumunda TC kimlik numarası bilginiz ile kurumsal satın almalarda vergi dairesi ve vergi numarası bilgileriniz ve webinsoft için kurulum yapacağınız alan adı bilgisi tarafınız ile kurulan satış sözleşmesine dayanarak bir sözleşmenin kurulması ve ifasıyla doğrudan ilgili bulunması hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. Ayrıca fatura bilgileriniz ile satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, webinsoft yazılımı için kurulum yapacağınız alan adı bilgisi, satın aldığınız hizmete ilişkin bilgiler ile satın aldığınız hizmete ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgiler Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Vergi Usul Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Sayılan kişisel verileriniz, verilen hizmet ve yapılan işlem ile ölçülü ve sınırlı olarak, tarafınız ile akdedilen mesafeli satış sözleşmesinin ifası ve kanundan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile Şirketimiz tarafından sunucu ve hosting hizmeti alınan kişi ve kuruluşlar ile hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler, danışman ve personeller, banka ve ödeme kuruluşları, vergi daireleri, denetçiler ve sigorta şirketleri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak paylaşılmaktadır.

Şirketimiz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, tarafınıza ait kişisel verileri kullanarak anonimleştirme işlemi ile rapor düzenleyebilir ve istatistik oluşturabilir, bu rapor ve istatistikleri iş ortakları ve üçüncü kişilerle bedelli ya da bedelsiz olarak paylaşabilir. Kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve diğer yasal mercilerden talep edilmesi halinde, tarafınıza ait kişisel verilerin Şirketimizce paylaşılması yasal zorunluluktur.
Tarafınıza ait fatura bilgilerinizin Vergi Usul Kanunu gereğince, alındığı tarihin takip eden senesinden başlamak üzere on yıl süre ile saklanması Şirketimizce uyulması gereken yasal zorunluluktur.

Tarafınıza ait satın alma işlemi yapılan cihaza ait IP bilgisi, satın alma tarih ve saati, satın aldığınız hizmete ilişkin bilgiler ile satın aldığınız hizmete ilişkin ileride vuku bulması halinde iptal veya iade taleplerinize ilişkin bilgilerin Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Gereğince elde edildiği tarihten itibaren üç yıl süre ile saklanması Şirketimiz tarafından uyulması gereken yasal zorunluluktur.
Yukarıda sayılan kişisel verileriniz ile ilgili Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklarınızı, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine posta ya da noter aracılığı ile göndereceğiniz yazılı talep dilekçesi ya da kvkk@localhost elektronik posta adresine göndereceğiniz elektronik imzalı yazılı talebiniz ile kullanabilirsiniz. Talep dilekçenizde, kimliğinizi tespite yarar gerekli bilgileri, yukarıda sayılan haklarınızdan hangisini kullanmak istediğinizi ve hakkınızı kullanma gerekçelerinizi açık ve net olarak belirtmeli ve talep dilekçeniz ıslak imzalı ya da elektronik imzalı olmalıdır.

Tarafınızca yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak istediğinizi belirtir talebiniz, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30(otuz) gün içinde incelenerek talep sahibine yazılı olarak bilgi verilecektir. Tarafınızca talep edilen işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifede yazılı işlem ücreti talep edilebilir.
İşbu aydınlatma metni, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan yükümlülüklerimiz ve haklarınızın aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSU: localhost
Telefon : 0555 555 55 55
E-posta : kvkk@localhost